ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Sarıhıdır 5

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​

2007 2010 ទាំង​អស់