ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Sarıhıdır 5

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2007 2010 ទាំង​អស់