ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Ürgüp / Ayvalı

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007

2007
ខែ​កុម្ភះ (1)
19 (1)
ខែ​ឧសភា (2)
16 (2)
ខែ​សីហា (1)
05 (1)