ទំព័រ​ដើម​ / Cappadocia / Kayseri / Gesi 4

Gesi (old name: Efkere)