ទំព័រ​ដើម​

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​

2019 (4)
ខែ​កុម្ភះ (1) ខែ​មិនា (1) ខែ​កញ្ញា (2)
2018 (8)
ខែ​មិនា (3) ខែ​មេសា (3) ខែ​​មិថុនា (1) ខែ​តុលា​ (1)
2017 (1)
ខែ​ធ្នូ (1)
2016 (6)
ខែ​ឧសភា (5) ខែ​សីហា (1)
2015 (3)
ខែ​កុម្ភះ (2) ខែ​ធ្នូ (1)
2014 (1)
ខែ​ធ្នូ (1)
2013 (27)
ខែ​កញ្ញា (27)
2012 (5)
ខែ​​មិថុនា (3) ខែ​ធ្នូ (2)
2011 (37)
ខែ​កុម្ភះ (3) ខែ​មេសា (16) ខែ​ឧសភា (1) ខែ​សីហា (1) ខែ​កញ្ញា (16)
2010 (24)
ខែ​មេសា (15) ខែ​​មិថុនា (5) ខែ​កក្តដា (3) ខែ​តុលា​ (1)
2009 (9)
ខែ​មិនា (4) ខែ​មេសា (5)
2008 (56)
ខែ​មករា (1) ខែ​មេសា (7) ខែ​ឧសភា (17) ខែ​​មិថុនា (1) ខែ​សីហា (3) ខែ​ធ្នូ (27)
2007 (438)
ខែ​កុម្ភះ (282) ខែ​មិនា (10) ខែ​មេសា (42) ខែ​ឧសភា (46) ខែ​​មិថុនា (2) ខែ​កក្តដា (17) ខែ​សីហា (17) ខែ​កញ្ញា (16) ខែ​តុលា​ (4) ខែ​វិច្ឆិកា (1) ខែ​ធ្នូ (1)
2006 (2)
ខែ​​មិថុនា (2)
2005 (21)
ខែ​មិនា (1) ខែ​មេសា (3) ខែ​ឧសភា (2) ខែ​​មិថុនា (10) ខែ​កក្តដា (5)
2004 (3)
ខែ​តុលា​ (1) ខែ​វិច្ឆិកា (1) ខែ​ធ្នូ (1)